Personen

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | " | ( | | Keine

NachnamePersonen
Wagenbrett
WAGENBRETT1
1
Wagner
WAGNER3
3
Wagner geb. unbekannt
WAGNER GEB. UNBEKANNT1
1
Walpert
WALPERT1
1
Walpert geb. Sittich
WALPERT GEB. SITTICH1
1
Waren geb. Gulden
WAREN GEB. GULDEN1
1
Wasowiecz
WASOWIECZ3
3
Wasowiecz geb. Dietze
WASOWIECZ GEB. DIETZE1
1
Weigelt
WEIGELT2
2
Weigelt geb. Schmieder
WEIGELT GEB. SCHMIEDER1
1
Weingärtner
WEINGÄRTNER3
3
Weingärtner geb. Eichler
WEINGÄRTNER GEB. EICHLER1
1
Weingärtner geb. unbekannt
WEINGÄRTNER GEB. UNBEKANNT1
1
Weisheit geb. Hollnecker
WEISHEIT GEB. HOLLNECKER1
1
Werner
WERNER1
1
Werner?
WERNER?1
1
Wernitz
WERNITZ6
6
Wernitz geb. Hartmann
WERNITZ GEB. HARTMANN1
1
Wetzel
WETZEL1
1
Wetzel geb. Steiger
WETZEL GEB. STEIGER1
1
Wingärtner
WINGÄRTNER1
1
Wirth
WIRTH2
2
Wirth ?
WIRTH ?1
1
Wirth geb. Möbius
WIRTH GEB. MÖBIUS1
1
Wolf
WOLF2
2
Wolf geb. Donnhauser
WOLF GEB. DONNHAUSER1
1
Wunderlich
WUNDERLICH2
2
Wunderlich geb. Eichler
WUNDERLICH GEB. EICHLER1
1